Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice, družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

1. SPLOŠNO
S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik (uporabnik) sklene pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer pristaja na predmetne splošne pogoje in njihovo uporabo. Prav tako se ti splošni pogoji v celoti uporabljajo za prijavo preko obrazca v t.i. Young Collectors Club (v nadaljevanju YCC).

S potrditvijo bo posameznik z družbo ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. sklenil pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer bo obveščen o prihajajočih razstavah, novostih in dogodkih, ki jih organizira ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. V primeru prijave v YCC bo uporabnik prejemal e-novice nanašajoče se na sodelovanje v YCC.

2. PRIJAVA V e-NOVICE
Z namenom pošiljanja e-novic družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. s prijavo na e-novice zbira sledeče obvezne podatke:e-naslov,ime in priimek.

Upravitelj podatkov ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.

Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-novic, imena in priimka ter podaji soglasja, bo uporabnik na navedeni elektronski naslov prejel potrditveno sporočilo. S potrditvijo le-tega ter aktivacijo soglasja bo vse do preklica prijavljen na e-novice družbe ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o.

Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo na voljo samo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov v podjetju ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o.

3. PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Podano dovoljenje oziroma soglasje s strani uporabnika je pravna osnova za obdelavo njegovih podatkov.

Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. zagotavlja, da podatkov, ki jih bo prejela od uporabnikov z namenom neposrednega pošiljanja e-novic, brez njihovega soglasja ne bo prodajala, posojala, razkrivala ali kakorkoli drugače posredovala nepooblaščenim tretjim.

3.1 SOGLASJE
V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni ob prijavi.

Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. pri obdelavi osebnih podatkov le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

3. 2. PREKLIC SOGLASJAV primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi podanega soglasja pred njegovim preklicem.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov galerija.zala@siol.net. Posredovano soglasje mora biti nedvoumno.

V primeru preklica soglasja družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bilo podano soglasje, ter jih izbriše.

Prav tako je mogoče preklic soglasja podati v vsakem od prejetih elektronskih sporočil preko aplikacije Mailchimp. Obrazec za oddajo preklica soglasja se nahaja na povezavi ob koncu elektronskega sporočila (v nogi sporočila).

3. 3. OBDELAVA PODATKOVDružba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. posreduje osebne podatke, če za to obstaja izrecna podlaga v katerem od zakonov. V ostalih primerih mora imeti za posredovanje podatkov pisno izjavo posameznika, na katerega se  osebni podatki nanašajo.

Osebne podatke bo podjetje ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. skrbno varovalo ter preprečevalo njihove morebitne zlorabe. Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen pošiljanja e-novic oziroma za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali institucijam brez dovoljenja, predstavlja hujšo kršitev.

3. 4. NAČIN OBDELAVE PODATKOV
Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. zagotavlja učinkovit način anonimizacije osebnih podatkov, saj pošilja e-novice preko spletne aplikacije MAILCHIMP, ki zagotavlja popolno anonimizacijo osebnih podatkov prejemnikov e-novic in v skladu z načelom minimizacije omogoča dostop do osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam na podlagi prejetih zahtevkov za popravek, dostop, omejitev, ugovor, prenos ali izbris osebnih podatkov.

Spletna aplikacija MAILCHIMP zagotavlja popolno sledljivost pooblaščenih uporabnikov aplikacije (dostop do aplikacije je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom) saj avtomatsko evidentira dostop pooblaščenih uporabnikov do aplikacije in njihove aktivnosti v aplikaciji. Splošni pogoji in način zbiranja osebnih podatkov preko aplikacije MAILCHIMP so dostopni na https://mailchimp.com/legal/terms/?_ga=2.75712017.546516121.1526990589-524908569.1463125001  (poglavje 20) ter https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.46301603.546516121.1526990589-524908569.1463125001 (poglavje 16).

Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. bo tako v času določanja sredstev obdelave kot tudi v času same obdelave izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so oblikovani za učinkovito izvajanje načel varstva podatkov, kot je načelo najmanjšega obsega podatkov, ter v obdelavo vključila potrebne zaščitne ukrepe, da se zaščitijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV
Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo na njegovo zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja omogoča izvajanje naslednjih pravic:
·       pravica, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, v okviru te pravice je posamezniku omogočeno, da se seznani o osebnih podatkih, ki jih družba o njem zbira in obdeluje, o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov ter v primeru posredovanja osebnih podatkov informacijo o tem komu so bili osebni podatki posredovani, za kakšen namen in
·       pravica do popravka osebnih podatkov, v okviru te pravice, lahko posameznik doseže, da družba brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
·       pravica do izbrisa oziroma do pozabe, v tem okviru ima posameznik pravico, da zahteva, da družba izbriše osebne podatke v zvezi z njim·       pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom na katerega se osebni podatki nanašajo, v okviru te pravice ima posameznik pravico, da od družbe zahteva, da omeji obdelavo osebnih podatkov, v kolikor posameznik oporeka točnosti podatkov,
·       pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov
·       pravica do prenosljivosti podatkov
·       pravica do preklica privolitve za obdelavo
·       pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki družbi ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. sporočijo z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov galerija.zala@siol.net.

4. 1. UVELJAVLJANJE PRAVIC
Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic posameznik naslovi na elektronski naslov: galerija.zala@siol.net.

Posameznik lahko vlogo s katero uveljavlja zgoraj navedene pravice vloži elektronsko na v prejšnjem odstavku naveden elektronski naslov. ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o.prejeto vlogo sprejme v obravnavo brez nepotrebnega odlašanja.

V kolikor ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. ne ukrepa oziroma ne ugodi zahtevi posameznika mu mora v roku enega meseca od prejema zahteve sporočiti zakaj ni ukrepal, hkrati pa ga mora obvestiti o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in možnosti uveljavljana pravnih sredstev.

Odgovor na vlogo ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. posamezniku pošlje po pošti na naslov, ki ga je posredoval posameznik v vlogi, ali preko elektronskega naslova iz katerega je posameznik posredoval vlogo.

4.1.1. PRAVICA DO PRITOŽBE
V primeru, da uporabnik meni, da družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri družbi ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje po elektronski pošti na naslov galerija.zala@siol.net. Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

4. 2. ODJAVA
Uporabnik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov galerija.zala@siol.net upravljalcu osebnih podatkov poda zahtevo, da ta trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga. Zahtevi za odjavo bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve. V nadaljnjem roku petih dni bo uporabnik o prenehanju obdelovanja osebnih podatkov obveščen preko elektronske pošte.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. zagotavlja varnost osebnih podatkov, in sicer tako, da se varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, pri čemer nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov. Družba zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.

Varnost osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:
- varujejo prostori, aparature in sistemska programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
-onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk,
-omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je osebne podatke vnesel, uporabil ali obdelal.

Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog. Pooblaščeni delavci osebnih podatkov uporabnikov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonskimi predpisi, na podlagi katerih so zbrani, ali s soglasjem delavca, na katerega se nanašajo osebni podatki, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe. Obveza varovanja osebnih podatkov, s katerimi se delavec seznani pri svojem delu v družbi ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o., traja tudi po prenehanju delovnega razmerja z družbo.

5. 1. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Družba ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o. bo osebne podatke uporabnika hranila dokler uporabnik ne poda preklica soglasja oziroma se ne odjavi od prejemanja e-novic.

5. 2. BRISANJE PODATKOV
Po izpolnitvi namena obdelave ali po izteku roka hranjenja, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. Prav tako se osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi soglasja posameznika zbrišejo ali uničijo na podlagi njegovega izrecnega preklica soglasja. Osebni podatki, vsebovani na papirnatih nosilcih (listina, kartoteka, seznam ipd.) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela uničenih podatkov, in sicer z razrezom. Brisanje osebnih podatkov na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in metodi, ki onemogoča restavriranje vseh ali dela brisanih podatkov. Brisanje teh osebnih podatkov opravi pooblaščena oseba. Kakršnakoli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov lahko uporabniki naslovijo na naslov galerija.zala@siol.net. Pošiljatelj e-novic in upravljavec osebnih podatkov je: ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o., Gosposka ulica 7, 1000 Ljubljana – elektronski naslov: galerija.zala@siol.net.